Tuotteet
Mr Muscle 500ml viemärigeeli viemärinavaaja

Mr Muscle 500ml viemärigeeli viemärinavaaja

Kaikki Mr Muscle -tuotteet
~3,79 €
7,58 €/l
Tuotetiedot
Mr Muscle 500ml viemärigeeli viemärinavaaja

Valmistusmaa

Italia

Ainesosat

Natriumhypokloriitti, natriumhydroksidi ja amiinit, C12-18-alkyylidimetyyli, N-oksidit

Valmistaja

SC Johnson Italy

EAN

5000204810721
Käyttöturvallisuus
 • Varoitusmerkki. syövyttävä
 • Varoitusmerkki. vaarallinen ympäristölle

Vaaralausekkeet

 • H290 Voi syövyttää metalleja
 • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
 • H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Turvalausekkeet

 • (P101) Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
 • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
 • (P234) Säilytä alkuperäispakkauksessa.
 • (P260) Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
 • (P264) Pese ... huolellisesti käsittelyn jälkeen.
 • (P280) Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • (P301+P330+P331) JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.
 • (P303+P361+P353) JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
 • (P304+P340) JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
 • (P305+P351+P338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
 • (P310) Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
 • (P405) Varastoi lukitussa tilassa.

Huomiosanat

 • Vaara

Ladataan...