Tuotteet
Rento Löylytuoksu Lapinmarja 10 ml

Rento Löylytuoksu Lapinmarja 10 ml

Kaikki Rento-tuotteet
~4,95 €
Tuotetiedot

Tuoksuna raikkaita yöttömän yön kypsyttämiä Lapin marjoja ja tunturiluontoa.

Valmistusmaa

Puola

Ainesosat

Dietyyli-1,4-sykloheksaanidikarboksylaatti, 2-fenyylietanoli, etikkahappo, /1-oksopropokso)-,1-(3,3-dimetyylisykloheksyyli)etyyli,undekaani-4-olidi.

Valmistaja

Tammer Brands Oy

EAN

6410413179516
Käyttöturvallisuus
 • Varoitusmerkki. syttyvä
 • Varoitusmerkki. terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle
 • Varoitusmerkki. vakava terveysvaara
 • Varoitusmerkki. vaarallinen ympäristölle

Vaaralausekkeet

 • H226 Syttyvä neste ja höyry
 • H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
 • H315 Ärsyttää ihoa
 • H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
 • H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Turvalausekkeet

 • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
 • (P210) Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.
 • (P264) Pese ... huolellisesti käsittelyn jälkeen.
 • (P273) Vältettävä päästämistä ympäristöön.
 • (P301+P310) JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
 • (P302+P352) JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
 • (P331) EI saa oksennuttaa.
 • (P405) Varastoi lukitussa tilassa.
 • (P501) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä).

Huomiosanat

 • Vaara

Ladataan...